New York
145 West 21st. Street
New York, NY 10011
Tel: (808) 286-7415

Hawaii
9 North Pauahi Street
Honolulu, HI 96817
Tel: (808) 286-7415

Japan
2038-9 3-ku Kita-cho
Takamatsu, Kagawa
760-0080 Japan
Tel: (090) 7578-2326